Ο σκοπός μας

Η «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής
επιμόρφωσης που ρίχνει άγκυρα σε απομακρυσμένους προορισμούς,
σπέρνοντας ιδέες, σκέψεις και γνώσεις οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές,
αλλά και στους κατοίκους των νησιών που επισκέπτεται.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
τοπικών κοινωνιών στη θεωρία αλλά και στην πράξη για ζητήματα σχετικά με το
σεβασμό και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, της αειφόρου
ανάπτυξης και των μεθόδων διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών μας
πόρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη
Γραμμή Γόνιμη» με χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει την
υποστήριξη του OHE και πραγματοποιείται μέσα στο διάστημα Οκτώβριος –
Μάιος.
Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα οι
μαθητές θα συμπορευθούν με τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών φορέων
σε ένα ταξίδι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τρόπους διαφύλαξης
των αποθεμάτων του φυσικού περιβάλλοντός μας, σχετικά με τη θεματική της
αειφόρου ανάπτυξης αλλά και τις μεθόδους διαχείρισης της ενέργειας και των
φυσικών μας πόρων. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται έχοντας ως κεντρικούς
άξονες τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Φέτος, επικεντρωνόμαστε
στους στόχους του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα στους εξής 7:

Φέτος, επικεντρωνόμαστε στους στόχους του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα στους εξής 7:

4

7

11

12

13

14

17

•Στηρίζουμε την πρόσβαση στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση χωρίς καμία
διάκριση σε φύλο, θρησκεία, καταγωγή, βοηθώντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων
που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής.

•Στηρίζουμε τη πρόσβαση σε προσιτές, βιώσιμες και σύγχρονες πηγές ενέργειας
με αντίστοιχα έργα υποδομής.

•Μέσω του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα των δράσεών μας, συμβάλλουμε
στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου των τοπικών
κοινωνιών με ιδιαίτερη επικέντρωση στη διαχείριση αποβλήτων.

•Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην υιοθέτηση μεθόδων μείωσης των αποβλήτων,
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

•Υποστηρίζουμε την πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών σε δράσεις
εκπαίδευσης και ευσαισθητοποίησης σχετικά με θέματα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

•Μεγάλο μέρος των δράσεων αφορά το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης και
τους τρόπους προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

•Συνεργαζόμαστε με έμπειρους φορείς που έχουν υπάρξει συνοδοπόροι μας από
την αρχή του προγράμματος, αλλά και με καινούριους φορείς κάθε χρόνο,
λειτουργώντας με σεβασμό προς τις υπάρχουσες πολιτικές που αφορούν τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος συμβάλλουν και συνεργάζονται
ΜΚΟ, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθηγητές και θεσμοί που έχουν ενδιαφέρον ή
αντικείμενο το περιβάλλον.

Παραγωγή

Οργανωτική Επιτροπή
Ράνια Σουλάκη
Στέφανος Νόλλας
Γωγώ Μαντέλη

Υπεύθυνος Προγράμματος
Στέφανος Νόλλας

Υπεύθυνοι συντονισμού – υλοποίησης
Εύη Μιχάλαρου
Κατερίνα Γεωργακίλα
Ευγενία Ελευθεριάδου
Εύη Ανδρομανέτσικου

Δημιουργικό
Στέλλα Δημητρακοπούλου

Web developer / IT
Δημήτρης Κόξιας

Επικοινωνία

Email
info@energyforlife.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ